Att restaurera fasaden är ingen billig åtgärd men likväl nödvändig för fastighetens långsiktiga välmående. Det är ett arbete som kräver mer än bara själva renoveringen. Först måste en förstudie göras där man analyserar fasadens befintliga beståndsdelar och vad som behöver åtgärdas och varför.

Det är dessutom av stor vikt att man gör detta för säkerheten så att det inte riskerar ramla ner lösa delar från fastigheten på gatan eller tomen där folk går. Fastighetsägarna är ansvariga för säkerheten på sina fastigheter och detta kan inte äventyras på grund av att man snålar in på en renovering.

Hur lång tid det bör gå mellan renoveringarna är svårt att svara på. Mycket i en fastighet kan stå i 50 år utan att man behöver göra något med det, men man ska akta sig för att göra en generalisering. Varje fastighetsägare bör göra minst en besiktning årligen på hela fastighetens skick och däri ingår fasaden. Ser man att den börjar spricka på sina håll är det läge att ta dit en betongexpert som kan se efter. Sprickor släpper igenom vatten och fukt och bidrar till att skada hela fastigheten.

Den estetiska biten är också värd att ta upp. Det första en besökare och värderare ser på fastigheten är givetvis fasaden. Är den sprucken och i dåligt skick ger det ett dåligt första intryck för hela huset. Är det en värderare som är där för att värdera huset eller fastigheten så sjunker värdet drastiskt om underhållet av fasaden släpar efter.

Förberedelser

Som sagt så börjar man med en besiktning av fasaden och kommer därefter fram till vad som behövs göras. Ibland kan det räcka med en tvätt av fasaden och att man målar på ny färg för att få den att se fräsch ut. Bra att veta är att om man ska byta färg på fasaden så behöver man bygglov från staden. Att byta färg innebär nämligen att man ändrar fasadens utseende och i förlängningen kvarterets och områdets utseende.

Man bör skicka ut information till hyresgäster i god tid innan arbetet drar igång om vad som kommer att ske, varför och hur länge. De flesta hyresgäster, eller bostadsrättsinnehavare om det är en Brf det gäller, är medvetna och förstående till varför det behövs en renovering, men det är ändå bra att vara extra tydlig med information så att ingen känner sig överkörd eller att man inte visste om vad som skulle hända.

Utförande och besiktning

Sedan följer delen som kallas etablering, det vill säga entreprenören som ska utföra arbetet spärrar av ett visst område eller reser en ställning. Under själva processen bör det hållas regelbundna byggmöten för att löpande se efter att arbetet fortskrider som planerat. Entreprenören bör också i största möjliga mån undvika buller och att se till att det inte dammar och smutsar ner mer än absolut nödvändigt.

När jobbet är utfört ska arbetet besiktigas, den så kallade slutbesiktningen. Garantitiden som lämnats har avtalats fram mellan parterna i upphandlingen. Ganska vanligt är att garantin på arbetet är två och år materialet på fem år. Utöver slutbesiktningen bör det även göras en garantibesiktning för att se till att sakernas tillstånd är under kontroll.